തിരുവനന്തപുരം
31°C
തിരുവനന്തപുരം
31°C

ടെക്നോപാർക്കിനെക്കുറിച്ച്

tIc-f-¯nsâ a-t\m-l-cam-b X-eØm-\ \-K-cnbm-b Xn-cp-h-\-´-]pc-¯v Øn-Xn-sN-¿p-¶ tI-c-f kÀ-¡m-cn-sâ k-lm-b-¯m {]-hÀ-¯n-¡p¶ kz-bw-`-c-Wm-[n-Im-c-ap-Å Øm-]-\-am-Wv sSIv-t\m-]mÀ-¡v. kn-Fw-Fw-sF seh 4, sF-F-kvH 9001:2015, sF-F-kvH 14001:2015, H-F-¨v-F-kv-FFkv 18001:2007 kÀ-«n-^n-t¡-j-\p-Å C-´y-bn-se sSIv-t\mf-Pn ]mÀ-¡m-b sSIv-t\m-]mÀ¡v cm-Py¯pw tem-I-s¯-¼m-Sp-ap-Å sF-Sn ]mÀ-¡p-I-fn {]ap-J am-Xr-I-bmWv. cm-Py-s¯ B-Zy sF-Sn ]mÀ-¡v, C-´y-bn G-ähpw Iq-Sp-X \nÀ½nX ta-J-e-bp-Å ]mÀ¡v -F-¶o t]-cp-I-fn- Jym-Xn-t\Sn-b sSIv-t\m-]mÀ-¡v tem-I-¯n-se G-ä-hpw ap-t¶-ä-ap-Å IoÀ-¯n-t\-Snb km-t¦Xn-I \-K-c-amWv.

Gjy-bn-se an-I-¨ sF-Sn ]mÀ¡p-Ifn-sem¶m-b sSIv-t\m-]mÀ-¡v 1990  kvYm-]n-X-am-bn. Iymw-]-kn-se 470 I-¼-\n-I-fn-embn 65000 DtZymKØÀ tPm-en sN-¿p-¶p-­v. 9.7 an-ey¬ N-Xp-c-{i-b-Sn-bn-se ]qÀ-W-ambpw \nÀ½n-X taJ-e-tbm-Sp-IqSn-b sSIv-t\m-]mÀ¡v 760 G-¡-dn-em-Wv hym-]n-¨p-In-S-¡p-¶Xv.

hmkvXp-inÂ-] an-I-thm-sS \nÀ-½n-¨n-cn-¡p-¶ sSIv-t\m-]m-À¡v Iymw-]-kn-sâ H¶mw L-«w 150 G-¡-dn-em-Wv ({]-tXy-I km-¼¯n-I ta-J-e 31 G-¡À). c­mw L-«w 86 G-¡-dn-epw ({]-tXy-I km-¼¯n-I ta-J-e 86 G-¡À), aq¶mw L-«w 92 G-¡-dn-epw ({]-tXy-I km-¼¯n-I ta-J-e 27 G-¡-À), sSIv-t\m-kn-än 423 G¡dnepw ({]-tXy-I km-¼¯n-I ta-J-e 141.01 G¡À), Sn-]n sImÃw 4.46 G-¡-dnepamWv ({]-tXy-I km-¼¯n-I taJ-e 4.46 G-¡À) ØnXn sN¿p¶Xv.

C³-t^m-knkv, bp-F-kv-Sn t¥m_Â, Sn-kn-Fkv, A-e-b³-kv tIm¬-lnÂ, H-dm-¡nÄ, sF-_n-F-kv tkm-^v-ävshbÀ, F³-sh-Ìv-s\-äv, Un-¹-kv-F-¨v, Iz-Ìv, Sm-äm- FÂ-Ivkn, G-Po-kv tkm-^v-ävshbÀ, k¬-sS-Iv _n-kn\-kv skm-eqj³kv, BÀ-BÀ tUm¬en, Sq¬-kv A-\n-taj³, G-W-kv-äv &bMv, \m-hnKâv Xp-S§n-b {]ap-J sF-Sn Øm]\§fmWv sSIv-t\m-]mÀ-¡n {]-hÀ-¯n-¡p-¶-Xv. kn-Fw-FwsF seh 5, kn-Fw-FwsF seh 3, sFF-kv-H 9001:2008 kÀ-«n-^n-t¡-j-\p-Å hnhn-[ I-¼-\n-I-fpw Iymw-]-kv tI{µoIcn¨v {]hÀ¯n¡p¶p­v.

sF-Sn/ sF-Sn A-[n-jvTn-X, C-e-t{Îm-Wn-Iv I-¼-\n-IÄ-¡v kz-bw-]-cym-]v-Xam-b Øm\-¯p \n¶p-sIm-­v \n-kv-Xp-eam-b {]-hÀ-¯-\-§Ä Im-gv-N-h-bv-¡p-¶-Xn-\mbn A-Xym-[p-\n-Iam-b A-SnØm-\ ku-I-cy-§fpw k-lm-b-I Np-äp-]m-Sp-I-fp-am-Wv sSIv-t\m-]mÀ-¡v \ÂIp¶Xv. Pnw-t\-jyw, \o-´Â-¡pfw, `-£-W-im-e, Imbn-I hn-t\m-Z ku-I-cy-§Ä F-¶n-h-bpÄ-s¸-Sp-¶ sSIv-t\m-]mÀ-¡v ¢ºv, sSIv-t\m-amÄ tjm-¸nw-Kv tImw-¹-Ivkv, sSIv-t\m-]mÀ-¡v K-Ìv lukv, hy-àn-K-Xam-b I-¼-\n-I-fp-sS ss{]h-äv sF-Sn ]mÀ-¡p-IÄ, {]-tXy-I km-¼¯n-I taJ-e, tI-c-f ÌmÀ«-¸v anj³ F¶n-h sSIv-t\m-]mÀ-¡v Po-hnX-s¯ k-¼-¶-am-¡p¶p.

FÃm-bn-t¸mgpw {]-hÀ-¯-\ k-Ö-am-b DuÀ-ÖþP-e hnX-c-W k{¼-Zm-b-am-Wv sSIv-t\m-]mÀ-¡n-ep-Å-Xv. FÃm-X-e-¯nepw k-ar-²-am-bn e-`n-¡-¯-¡-co-Xn-bn-epÅ B-´cn-I DuÀ-P hn-X-c-W-¯n-\mbn 110sI-hn, 30 Fwhn-F F-¶n-h-bmWv sSIv-t\m-]mÀ-¡n-epÅXv. sSIv-t\m-]mÀ-¡n-\p am-{X-am-bn P-e hnX-c-W k-{¼-Zm-b-hp-ap­v.

Hm-^o-kn-\m-h-iyam-b anI¨ \nÀ-½m-W ta-J-e D-d-¸m-¡p-¶-Xn-\p ]pd-ta t\-cnt«m kz-Im-cy ]-¦m-fn-IÄ ap-tJ-\-tbm I-W-În-hn-änbpw \Â-Ip-¶p. A-Xym-[p\n-I kmt¦Xn--I hn-ZyIfm hn-cÂ-¯p-¼n-eqsS tem-I-¯n-sâ \m\m `m-K-§-fn-te-bv¡v _-Ôw Øm-]n-¡p-¶-Xn\pw B-i-b-hn-\na-bw \-S-¯p-¶-Xn\pw km-[n-¡pw. tZiob CâÀ-s\-äv _m¡v- t_m-Wpw ss^-_À H-]v-änIv sse-\p-I-fn-eq-sS CâÀ-s\-äv tk-h-\ Zm-Xm-¡fm-b dn-e-b³-kv C³-t^m-tImw, `mc-Xo F-bÀ-sSÂ, Sm-äm I-½yq-Wn-t¡-j³kv, G-jym-s\-äv Um-äm sse³ F-¶n-h-bpw Xn-cp-h-\-´-]p-cw Iym-¼-kn tk-h-\-§Ä \Â-Ip-¶p-­v. H¶mw L-« Iym-w-]-kn H-cp kväv-sse-äv F-bÀ-¯v kv-tä-j\pw Øn-Xn- sN-¿p-¶p­v.

Hm-^o-kn-\m-h-iyam-b anI¨ \nÀ-½m-W ta-J-e D-d-¸m-¡p-¶-Xn-\p ]pd-ta t\-cnt«m kz-Im-cy ]-¦m-fn-IÄ ap-tJ-\-tbm I-W-În-hn-änbpw \Â-Ip-¶p. A-Xym-[p\n-I kmt¦Xn--I hn-ZyIfm hn-cÂ-¯p-¼n-eqsS tem-I-¯n-sâ \m\m `m-K-§-fn-te-bv¡v _-Ôw Øm-]n-¡p-¶-Xn\pw B-i-b-hn-\na-bw \-S-¯p-¶-Xn\pw km-[n-¡pw. tZiob CâÀ-s\-äv _m¡v- t_m-Wpw ss^-_À H-]v-änIv sse-\p-I-fn-eq-sS CâÀ-s\-äv tk-h-\ Zm-Xm-¡fm-b dn-e-b³-kv C³-t^m-tImw, `mc-Xo F-bÀ-sSÂ, Sm-äm I-½yq-Wn-t¡-j³kv, G-jym-s\-äv Um-äm sse³ F-¶n-h-bpw Xn-cp-h-\-´-]p-cw Iym-¼-kn tk-h-\-§Ä \Â-Ip-¶p-­v. H¶mw L-« Iym-w-]-kn H-cp kväv-sse-äv F-bÀ-¯v kv-tä-j\pw Øn-Xn-sN-¿p-¶p­v.


\bw

\nc-´-c sa-¨-s¸-Sp-¯-ep-I-fp-tSbpw \-q-X-\-Xz-¯n-tâbpw A-Sn-Øm-\-¯n A\p_Ô ta-J-e-, kÀ-¡m-À, K-th-j-W hn-`m-K-w F¶nhsb tImÀ¯nW¡n kw-bp-à_-Ô-§-fn-eq-sS- km-t¦Xn-I hym-]m-c§-sf t{]m-Õm-ln-¸n-¡p-¶-Xn\v {]m-]yhpw G-ähpw a-l-¯-c-hpam-b A-´-co-£-hpw ss\-kÀ-¤n-Ihpw a-Õ-cm-[n-jvTn-Xhpw hn-P-b-Ichpamb Kp-W-ta³-a-bp-Å tk-h-\hpw {]Zm\w sN¿pI.

ZÀi-\w

t\mf-Pv C³-U-kv-{Sn-sb ss\-kÀ-Kn-I-am-bn a-Õ-cm-[n-jvTn-Xhpw tem-tIm-¯-c-hp-am-¡p-¶-Xn\v k-¼qÀ-W A-´-co£w {]-Zm-\w sN¿p-I.

ZuXyw

tI-c-f-¯n-se Ce-t{Îm-Wn-Iv sSIv-t\mf-Pn ]mÀ-¡p-I-fp-sS B-kq-{X-Whpw ]-cn-]m-e-\-hpw Øm-]-\hpw. tkm-^v-äv sh-bÀ I-¼-\n-IÄ, D-bÀ-¶ km-t¦-Xn-I-hn-Zy D-]-tbm-Kn-¨p-Å Ce-t{Îm-Wn-Iv-kv am-\p^m-Iv-N-dnwKvv bq-Wn-äpIÄ, Un-ssk³, U-h-e-]v-saâv, C³-Ip-t¼j³ F¶nhbnse KthjWw, ]-cn-io-e-\-¯n-ep-Å kw-hn-[m-\-§Ä F¶nh Øm-]n-¡p-¶-Xn-\m-h-iyam-b A-SnØm-\ku-I-cyhpw A-´-co-£hpw krjvSn¡Â.