തിരുവനന്തപുരം
31°C
തിരുവനന്തപുരം
31°C

കോവിഡ് 19 പാൻഡെമിക് മൂലം സർക്കാർ ഐടി പാർക്കുകളിലെ കമ്പനികൾ / സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാനുള്ള പുനരുജ്ജീവന നടപടികൾ വാടക ഇളവും വാർഷിക വർദ്ധന ഒഴിവാക്കലും

വിവരാവകാശ നിയമം 2005

hnh-cm-hIm-i \n-b-aw 2005

Ce-t{Îm-Wn-Iv sSIv-t\mf-Pn ]mÀ-¡pIÄ þ tIc-fw (sSIv-t\m-]mÀ-¡v) hn-h-cm-hIm-i \n-b-aw 2005 \-S-¸n-em-¡n-bn-«p­v.

sSIv-t\m-]mÀ-¡n C-Xp-am-bn _-Ô-s¸-« Np-a-X-e-bp-Å D-tZym-KØÀhnh-cm-hIm-i \n-a-b-¯n-sâ ]-cn-[n-bn hn-h-c-§Ä¡mbn A-t]-£ X-¿m-dm-¡p-¶-sX-s§s\?

  1. Cw-¥ojv, a-e-bm-fw `mjIfntem, AX-Xp {]m-tZin-I `m-j-Ifntem ssI-sIm-­v F-gpXntbm Ce-t{Îm-Wn-Iv am-[y-a-§-fn-eqtStbm A-t]-£ X-¿m-dm-¡m-hp-¶-XmWv.

  2. ]qÀ-Wam-b t]cv, taÂ-hn-emkw, B-h-iyam-b hn-h-c§Ä, a-äp {]-k-àam-b \nÀ-tZ-i-§-fp-s­-¦n A-hbpw A-t]-£-bn hy-à-am-bn ]-cm-aÀ-in-¨n-cn-¡Ww.

  3. \nÀ-±n-ã ^okpw A-t]-£-bv-s¡m-¸w D-­m-bn-cn-¡Ww.

tI-c-f kÀ-¡m-cnsâ hn-h-cm-h-Im-i- \nb-aw (sdKp-tej³ Hm-^v ^o B³-Uv tIm-kv-äv dqÄ-kv, 2006) {]-Im-cw Xm-sg-¸-d-bp-¶ G-sX-¦nepw co-Xn-bn A-t]-£m ^o-km-bn 10 cq-] A-S-t¡-­-XmWv.
F) sSIv-t\m-]mÀ-¡n-se ]mÀ¡v skâÀ Iu-­-dn Xp-I A-S-bv-¡m-hp-¶-Xm-Wv.
_n) G-sX-¦nepw tZ-i-kmÂIr-X _m-¦n \nt¶m sj-UqÄ-Uv _m-¦n \nt¶m sSIv-t\m-]mÀ-¡n-sâ t]-cn Xn-cp-h-\-´-]p-c-¯v e-`y-am-Ip¶ C-cp]-Xp cq-]-bp-sS Un-amâv {Um-^v-äv (A-t]-£ ^o-kv 10 cq-], k-À-Æo-kv NmÀ-Pv 10 cq]).

tImÀ-«v ^o kv-äm¼pw s{Sj-dn sNÃm\pw sSIv-t\m-]mÀ-¡n-se t{]m-k-knw-Kv ^o-km-bn kzo-I-cn-¡p-I-bnÃ. ]»n-Iv C³-^À-taj³ Hm-^okÀ, sSIv-t\m-]mÀ¡v, Xn-cp-h-\-´-]p-cw 695581 F-¶ taÂ-hn-em-k-¯n-em-Wv A-t]-£ k-aÀ-¸n-t¡-­Xv. B-h-iyam-b hn-h-c-§-fp-sS hn-i-Zmw-i-§Ä hy-à-am-¡Ww.

klmbw

F-gpXn-b A-t]-£ At]£I\v k-aÀ-¸n-¡m-\m-bn-sÃ-¦n kwØm-\ ]-»n-Iv C³-^À-taj³ Hm-^o-kÀ D-¯-c-hm-Zn-¯-t¯m-sS A-t]-£-I³ hm-¡m ]-d-bp-¶-Xn-s\ A-t]-£-bm-bn F-gp-Xp-¶Xn\v k-lm-bn-¡pw. Zm-cn{Zy tc-J-bv-¡p Xm-sg-bp-f-f-hÀ-¡v ^o-kv A-S-bv-t¡-­-XnÃ. A-¯-c-¯n-ep-Å {Km-ao-WÀ t»m-¡v U-h-e-]v-saâv Hm-^o-k-dn \n-t¶m, \-K-c-k-`-m ]-cn-[n-bn-ep-ÅhÀ \-c-Kk-`m sk-{I-«-dn-bn \nt¶m ap-\n-kn-¸Â G-cn-b-bn-ep-Å-hÀ ap-\n-kn-¸Â sk-{I-«-dn-bn \nt¶m _n-_n-F kÀ-«n-^n¡-äv lm-P-cm-¡Ww. B-h-iy-sa-¦n _-Ô-s¸-tS-­ hn-hc-§-sfm-gnsI At]£ k-aÀ-¸n-¡p-¶-Xn-\p-Å Im-c-W-tam hy-àn-K-Xam-b hn-hc-§-tfm A-t]-£I³ \Â-tI-­-XnÃ.

hnh-c-§Ä- e`yamt¡­ k-a-b]-cn[n

A-t]-£ e-`n-¨v ap¸-Xv Zn-h-k-§-Ä¡-Iw hn-h-c-§Ä \Â-Ip-Itbm BÀ-SnsF B-Îv sk£³ 8, 9 {]-Im-cw G-sX-¦nepw Im-c-W-¯m A-t]£ \n-c-kn-¡-s¸-Sp-Itbm sN-¿pw. Po-h-t\bpw hy-àn-bp-sS kzm-X-{´y-t¯bpw ]-än-bp-Å hn-h-c-§-fm-Wv tX-Sp-¶-sX-¦n 48 a-Wn-¡q-dn-\pÅn Ah e-`y-am-¡pw. Ir-Xy-am-b k-a-b-]-cn-[n-¡p-Ån hn-h-c-§-Ä e-`y-am-bn-sÃ-¦n A]-t£ \n-c-kn-¨p F-¶m-WÀ-°w. hn-h-c-§Ä e`yam¡psa¦n Ah t{Im-Uo-I-cn-¡p-¶Xn\pw F-¯n-¡p-¶-Xn\papÅ sN-ehv \n-t£-]n-¡p-hm³ A-t]-£-I-\v ]-»n-Iv C³-^À-taj³ Hm-^o-k-dp-sS A-dn-bn-¸v e-`n-¡pw. A-dn-bn-¸v e-`y-am-¡p-¶-Xn-\p-Å k-a-b-hpw ^o-kv ASbvt¡­Xn\pÅ Im-e-Xma-khpw hn-h-c-§Ä e-`y-am-¡p-¶-Xn-\p-Å Im-e-b-f-hn-sâ ]-cn-[n-bn DÄ-s¸-Sp-¯nÃ.

hnh-cw e-`y-am-¡p-¶-Xn-\p-Å ^okv

F) "F4' ssk-knse Hmtcm t]-¸-dn-\pw 2 cq-]
_n) henb ssk-kv t]-¸-dn-se tIm-¸n-bp-sS b-YmÀ-° hn-e
kn) kmw-]n-fp-I-fp-tSbpw tamUÂ, am¸v, ¹m³ F-¶n-h-bp-sS b-YmÀ-° sNehv
Un) tc-J-IÄ ]cn-tim-[n-¡p-¶-Xn-\v B-Zy a-Wn¡q-dn ^o-kv CÃ. Xp-SÀ-¶p-Å Hmtcm A-c-a-Wn-¡q-dnepw ]-¯pcq-] ho-Xw Cu-Sm-¡pw.
kÀ-¡mÀ h-Ip-¸p-I-sf¡q-Sm-sX tI-c-f hn-h-cm-hIm-i \n-b-a-¯n (sd-Kp-tej³ Hm-^v ^o B³-Uv tIm-kv-äv dqÄ-kv) 2006 dqÄ 3 kn, Un t¢m-kp-IÄ {]-Imcw ]-»n-Iv A-tXm-dn-än-bp-sS A-¡u-­n-em-Wv Xp-I \n-t£-]n-t¡-­Xv.

Zmcn-{Zy-tc-J-bv-¡p Xm-sg-bp-Å-hÀ-¡v ^o-kv A-S-t¡-­-XnÃ

Zm-cn{Zy tc-J-bv-¡p Xm-sg-bp-f-f-hÀ-¡v ^o-kv A-S-bv-t¡-­-XnÃ. A-¯-c-¯n-ep-Å {Km-ao-WÀ t»m-¡v U-h-e-]v-saâv Hm-^o-k-dn \n-t¶m, \-K-c-k-`-m ]-cn-[n-bn-ep-ÅhÀ \-c-Kk-`m sk-{I-«-dn-bn \nt¶m ap-\n-kn-¸Â G-cn-b-bn-ep-Å-hÀ ap-\n-kn-¸Â sk-{I-«-dn-bn \nt¶m _n-_n-F kÀ-«n-^n¡-äv lm-P-cm-¡Ww.

kab-]-cn-[n I-gn-bp-I-bm-sW-¦n hn-h-c-§Ä ku-P-\y-am-bn-cn¡pw

k-a-b-]-cn-[n-¡p-Ån hn-h-c-§Ä e-`y-am-¡m³ A-[n-Im-cn-IÄ-¡m-bn-sÃ-¦n hn-h-c-§-Ä ku-P-\y-am-bn \Â-Ip-¶-Xm-bn-cn-¡pw.

At]-£ \n-c-kn-¡p¶Xv

A-t]-£ \n-c-kn-¡p-t¼mÄ kv-tä-äv ]-»n-Iv C³-^À-taj³ Hm-^o-kÀ A-t]-£I-s\ A-dn-bn¡pw
F) \n-c-kn-¡p-¶-Xn-\p-Å ImcWw
_n) A-¸o-Â ]-cn-K-Wn-¡p-¶-Xn-\pÅ Im-emh[n
kn)A-s¸Ã-äv A-tXm-dn-än-bp-sS hn-i-Zmw-i§Ä

\nb-a ]-cn-[n-bn \n¶v H-gn-hm-¡-s¸-« Øm-]-\-§Ä

tI-c-f k-À¡m-cnsâ BÀ-Sn-sF \n-b-a-¯n-se C-cp-]-¯n-\memw sk-£³ A-\p-im-kn-¡p-¶ A-[n-Im-c-]-cn-[n {]-Im-cw \n-b-a-]-cn-[n-bn \n¶pw Xm-sg ]-d-bp-¶ Øm-]-\§-sf H-gn-hm-¡n-bn-«p­v.
1. kv-s]-jy {_m-©v knsF-Un
2.ss{Iw {_m-©v kn-sF-Un
3. FÃm PnÃ-I-fn-tebpw \-K-c-§-fn-te-bpw PnÃm-X-e kv-s]-jy {_m-©p-IÄ
4. Un-kv-{Sn-Îv ss{Iw sd-t¡mÀ-Uv _yqtdm
5. s]m-eo-kv sS-en-I-½yq-Wn-t¡-j³ bq-Wnäv
6. tI-c-f- s]m-eo-kv B-Øm-\-¯n-se AXoh c-l-ky-kz-`m-h-ap-Å {_m-©p-IÄ, tI-c-f-¯n-se FÃm s]m-eokv Hm-^o-kp-I-fn-tebpw AXo-h cl-ky kz-`m-h-ap-Å sk-£-\pIÄ.
7. kw-Øm-\þ {]m-tZinI s^m-d³-kn-Iv k-b³-kv e-t_m-d-«-dn-IÄ
8. kwØm-\ þPnÃm ^nw-KÀ {]nâv _yq-tdmIÄ
C¯-cw Øm-]-\-§-fn \n¶pÅ A-gna-Xn B-tcm-]-Wþa-\p-jym-hIm-i ew-L\ hnhc§Ä -e`n¡p¶XmWv. kwØm-\ C³^À-ta-j³ I-½n-jsâ A-\p-aXn-tbm-sS am-{X-ta Ah e-`y-am¡pIbpÅq. A-t]-£ e-`n-¨v 45 Zn-h-k-¯n\-Iw a-dp]-Sn e-`y-am-¡pw.