തിരുവനന്തപുരം
31°C
തിരുവനന്തപുരം
31°C

കോവിഡ് 19 പാൻഡെമിക് മൂലം സർക്കാർ ഐടി പാർക്കുകളിലെ കമ്പനികൾ / സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാനുള്ള പുനരുജ്ജീവന നടപടികൾ വാടക ഇളവും വാർഷിക വർദ്ധന ഒഴിവാക്കലും

കേരള സംസ്ഥാന സേവന നിയമം 2012

tIc-f kwØm-\ tk-h-\ \n-b-aw 2012

{]-Imcw \-hw-_À 1, 2012þ {]m-_-ey-¯n h¶p.

s]m-Xp-P-\-§Ä-¡v tk-h-\w \ÂIpI, ]u-c³-am-cp-sS {]-iv-\-§Ä-¡v k-a-b-_-Ôn-Xam-b ]-cn-lm-cw D-d-¸p-h-cp-¯p-I, ho-gv-N-h-cp-¯p--¶-Xn kÀ-¡mÀ Po-h-\-¡m-sc D-¯-c-hm-Zn-I-fm-¡p-I F¶nh ap³\nÀ¯nbpÅ Im-cy-£-aamb \n-b-a-am-WnXv. _n {]m_ey¯nembtXmsS kÀ-¡mÀ Po-h-\-¡mÀ A-h-cp-sS {]-hÀ-¯-\§Ä, D-¯-c-hm-Zn-¯§Ä, Np-a-X-e-IÄ F-¶n-h-¡p-dn-¨v s]m-Xp-P-\-ka-£w D¯-cw \Â-tI-­-Xp-­v. Sp S-bÀ A-s¸sÃ-äv kw-hn-[m-\-am-Wv {]iv-\ ]-cn-lm-c-¯n-\m-bn _n A-\p-im-kn-¡p-¶-Xv. tk-h-\-¯n-\p-Å A-t]-£ kzo-I-cn-t¡­ \nÀ-±nã D-tZym-K-Ø-cp-sS Np-a-X-e-bpw A-t]-£ kzo-I-cn¨v k-ab-]-cn-[n-bn A-Xv e-`y-am-¡p-Itbm \n-c-kn-¡p-Itbm sN-¿p--Xn-\pÅ Im-c-W-hpw \nÀ-±n-ã D-tZym-K-ØÀ hy-à-am-¡-W-sa¶v _nÃn-sâ A©mw sk-£-\n A-Sn-h-c-bn-Sp-¶p­v. A-t]-£ \n-c-kn-¡p-I-bm-sW-¦n AXn\pÅ ImcWw Hm-^o-kÀ hy-à-am-bn FgpXn \ÂIWw. _nÃn-se am-\-Z-Þ-§Ä ew-Ln-¨m \nÀ-±n-ã D-tZym-K-س A-ªq-dp cq-]- apX 5,000 cq-] h-sc ]n-g-b-S-¡m³ _m-[y-Ø-\mWv. \nb-aw {]m-_-ey-¯n h-¶v B-dv am-k-¯n\Iw FÃm kÀ-¡mÀ h-Ip-¸pIÄ, h-Ip-¸v ta-[m-hnIÄ, Xt±-i kz-bw`-c-W h-Ip-¸v Øm-]-\§Ä, \n-b-a-]-cam-b Øm-]-\-§Ä F¶n-h \Â-tI-­ tk-h-\-§fpw tkh-\w \Â-tI-­ \nÀ-±n-ã Hm-^o-kÀ-amcpsS NpaXeIfpw k-a-b-]-cn-[nbpw _nÃn-sâ aq¶mw sk-j-\n ]-cm-aÀ-in-¡p-¶p­v. A-¸o-ep-IÄ k-aÀ-¸n-t¡-­ \-S-]-Sn-{I-a-hpw c-­v A-s¸-sÃ-äv A-tXm-dn-än-IÄ A-¸o-ep-IÄ ssI-Imcyw sN-t¿-­ co-Xnbpw _n hy-à-am-¡p-¶p­v. tc-J-I-Ä ]cn-tim-[n-¡Â, B-h-iyam-b tc-J-I-Ä, \nÀ-±n-ã Hm-^o-k-À-¡v ln-b-dn-§n-\m-bn k-a³-kv A-b-¡Â F¶nh ssIImcyw sN¿p¶Xn\v c-­v A-s¸-sÃ-äv A-tXm-dn-än-IÄ¡pw kn-hn tIm-S-Xn-bp-sS A-[n-Im-cw D-­m-bn-cn-¡pw.

tIc-f kw-Øm-\- tk-h-\m-hIm-i _nÂ, 2012 dqÄkv (a-e-bmfw)

F³H. 13450/ se-Pn. _n1/2012/tem

tIc-f kw-Øm-\- tk-h-\m-hIm-i _nÂ, 2012
tIc-f kw-Øm-\- tk-h-\m-hIm-i _nÂ, 2012 dqÄ-kv

Pn.H (]n) F³H.56/2012/]n & F-BÀ-Un Pn.H. (]n) F³-H.55/2012 /]n&F-BÀUn

B-Zy A-s¸-sÃ-äv A-tXm-dnän : tPm-bnâv sk-{I«-dn sFSn (F) h-Ip-¸v, tI-c-f kÀ-¡mÀ

രണ്ടാമത്തെ A-s¸-sÃ-äv A-tXm-dnän : sk-{I«-dn, sF-Sn h-Ip¸v, tI-c-f kÀ-¡mÀ

\nÀ-±n-ã Hm-^okÀ: {io Fkv. {io-hÕ³, sk-{I-«-dnþc-Pn-kv-{SmÀ, sSIv-t\m-]mÀ-¡vv, Xn-cp-h-\-´-]p-cwþ695581

tIc-f kÀ-¡m-cn-sâ Io-gn-se kz-bw `-c-Wm-[n-Im-c-apÅ skm-ssk-än-bm-Wv Xn-cp-h-\-´-]pc-s¯ sSIv-t\m-]mÀ¡v. C-´y-bn-se {]-Y-a sF-Sn ]mÀ-¡m-b sSIv-t\m-]mÀ-¡v cmPys¯ G-ä-hpw _r-l-¯m-b aq-¶v sF-Sn ]mÀ-¡p-Ifn-sem-¶m-Wv. kn-Fw-Fw-sF se-h 4 aq-ey-apÅ sSIv-t\mf-Pn ]mÀ-¡m-Wn-Xv. 9.33 an-ey¬ N-Xpc-{i A-Sn-bn-se \nÀ½n-X taJ-e-tbm-SpIqSn- 760 G-¡-dn-em-bn hym]n¨pInS¡p¶ sSIv-t\m-]mÀ-¡n 350þ A-[n-Iw sF-Sn / sF-Sn A-[n-jvTn-X I-¼-\n-Ifpw B-dv kn-Fw-FwsF seh 5 Øm]\§fpw, 2 kn-Fw-Fw-sF se-h 3 Øm]\§fpw, hn-hn-[ sF-kvH 9000 kÀ-«n-^n-t¡-j-\p-Å I-¼-\n-I-fpw {]hÀ¯n¡p¶p­v. 53000 sF-Sn D-tZym-K-Øcpap­v.