തിരുവനന്തപുരം
31°C
തിരുവനന്തപുരം
31°C

കോവിഡ് 19 പാൻഡെമിക് മൂലം സർക്കാർ ഐടി പാർക്കുകളിലെ കമ്പനികൾ / സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാനുള്ള പുനരുജ്ജീവന നടപടികൾ വാടക ഇളവും വാർഷിക വർദ്ധന ഒഴിവാക്കലും

സ്ഥലം കണ്ടെത്തൽ

tIc-f kÀ-¡m-cn-sâ Io-gn-se kz-bw `-c-Wm-[n-Im-c-apÅ skm-ssk-än-bm-Wv Xn-cp-h-\-´-]pc-s¯ sSIv-t\m-]mÀ¡v. C-´y-bn-se {]-Y-a sF-Sn ]mÀ-¡m-b sSIv-t\m-]mÀ-¡v cmPys¯ G-ä-hpw _r-l-¯m-b aq-¶v sF-Sn ]mÀ-¡p-Ifn-sem-¶m-Wv. kn-Fw-Fw-sF se-h 4 aq-ey-apÅ sSIv-t\mf-Pn ]mÀ-¡m-Wn-Xv. 10.6 an-ey¬ N-Xpc-{i A-Sn-bn-se \nÀ½n-X taJ-e-tbm-SpIqSn- 766.86 G-¡-dn-em-bn hym]n¨pInS¡p¶ sSIv-t\m-]mÀ-¡n 470þ A-[n-Iw sF-Sn / sF-Sn A-[n-jvTn-X I-¼-\n-Ifpw B-dv kn-Fw-FwsF seh 5 Øm]\§fpw, 2 kn-Fw-Fw-sF se-h 3 Øm]\§fpw, hn-hn-[ sF-kvH 9000 kÀ-«n-^n-t¡-j-\p-Å I-¼-\n-I-fpw {]hÀ¯n¡p¶p­v. 70,000 sF-Sn D-tZym-K-Øcpap­v.{]tXy-I {i-²-bv¡v

sSIv-t\m-]mÀ-¡v H¶mw L«w

sSIv-t\m-]mÀ-¡v aq¶mw L«w

sSIv-t\m-]mÀ-¡v sImÃw

^-Ìv ^v-tfmÀ F-kv-_nkn

sk¡âv ^v-tfmÀ F-kv-_n-kn, tXÀ-Uv ^v-tfmÀ F-kv-_nkn