തിരുവനന്തപുരം
31°C
തിരുവനന്തപുരം
31°C

കോവിഡ് 19 പാൻഡെമിക് മൂലം സർക്കാർ ഐടി പാർക്കുകളിലെ കമ്പനികൾ / സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാനുള്ള പുനരുജ്ജീവന നടപടികൾ വാടക ഇളവും വാർഷിക വർദ്ധന ഒഴിവാക്കലും

കമ്പനി രൂപീകരണം

sI-F-kvbpFw tam-UÂ

2002þ tI-c-f kÀ-¡mÀ sSIv-t\m-]mÀ-¡v C³-Ip-t_-j³ kÀ-Æo-kv skâÀ (Sn-_nsFkn) B-hn-jv-I-cn-¨-tXm-sS sFSn/ sF-Sn A-[n-jvTn-X kv-ämÀ-«-¸p-IÄ-¡v an-I-¨ {]-Xn-I-c-W-ap-­m-bn. sF-Sn, Ce-t{Îm-Wn-Ivkv, _-tbm-sSIv-t\m-f-Pn, Cþte-WnwKv, _-tbmC³-t^mÀ-am-än-Ivkv, tkm-jy F³-{S-s{]m-WÀ-jn-¸v ta-J-e-Ifn-se I-¼-\nI-sf t{]m-Õm-ln-¸n-¡p-¶-Xn-\m-bn im-kv-{X km-t¦Xn-I h-Ip-¸n-\p Io-gn 2006--þ B-Wv sSIv-t\mf-Pn _n-kn\-kv C³-Ip-t_-ä-dn-sâ amÀ-Ktc-J k-aÀ-¸n-¨Xv. \n-e-hn Sn-_n-sF-¡v A³]-Xv I-¼-\n-I-fp­v. C-Xn ]-Xn-\m-se-®w DÂ-¸-¶m-[n-jvTn-Xhpw ap-¸-¯n-bm-sd-®w sFSn/ sF-Sn A-[n-jvTn-X-hp-amWv.

Fkv-_n-kn _n-kn\-kv tamUÂ

{]-tXy-I km-¼-¯n-I -ta-J-e-bnepw AÃm-¯ ta-J-e-bn-ep-ap-Å A-ªq-dp ap-X c-­m-bnc-¯n A-ªq-dv N-Xpc-{i A-Snh-sc-bp-Å kp-k-Ö-am-b k-I-e ku-I-cy-§-fpapÅ Hm-^o-kv Ø-ew hm-S-I-bv-¡p sIm-Sp-¡p-¶-Xm-Wv F-kv-_n-kn _n-kn\-kv tamUÂ. sSIv-t\m-]mÀ-¡v H¶mw L-«-¯n-ep-Å tX-P-kzn-\n-bn-se F-kv-_n-kn-¡v {]-Xn-am-kw Np-cp-§n-b-Xv 35,000 cq-]-bm-Wv hmS-I. sSIv-t\m-]mÀ-¡v aq¶mw L-«-¯n-se b-ap-\-bn {]-Xn-amkw N-Xpc-{i A-Sn x 75.20 cq] /-, Iyp & Fw NmÀPv N-Xpc-{i A-Sn-¡v B-dv cq-].

hmw sj _n-kn\-kv tam-UÂ

km-t¦Xn-I {]m-tbm-Kn-I-X A-\p-k-cn-¨v hn-`m-Kn¨ ^À-Wo-jv sN-¿m-¯ Ø-e-am-Wv ss¢âp-IÄ-¡v \Â-Ip-I. hn-`m-Kn-¡m-sX ^v-tfmÀ ap-gp-h-\mbpw e-`y-am-¡p-¶-Xn-\m-Wv B-Zy ]-cn-KW-\. aq-¶p hÀj-s¯ I-cm-dn-em-Wv ss¢â-p-am-bn H-¸n-Sp-I. hm-S-I-bv-¡p \Â-Ip-¶ Ø-ew {]-Xn-amkw N-Xpc-{i A-Sn x 40.50 cq]/, Iyp & Fw NmÀPv N-Xpc-{i A-Sn-¡v B-dv cq-].

em³-Uv eo-kv _n-kn\-kv tam-UÂ

`q-an-bp-sS hn]-Wn hn-e A-\p-k-cn-¨v ap¸-Xp hÀ-j-t¯-bv-¡v sSIv-t\m-]mÀ-¡n-sâ A-[o-\-X-bn-ep-Å `q-an ]m-«-¯n-\p \Â-Ip¶ tam-U-em-WnXv. ss¢â-p-IÄ-¡v ]m-«-¯n-s\-Sp-¯ Øe¯v B-h-iyam-b A-SnØm-\ ku-I-cy-§Ä cq]oIcn¡p¶Xn\pw _n-kn-\-kp-I-Ä B-cw-`n-¡p¶Xn\pw km[n¡pw.

Ikv-äw Sp _nÂ-äv _n-kn\-kv tamUÂ

ap¸-Xp hÀ-j-t¯b-¡v ss¢âv ]m-«-¯n-s\-Sp-¯ `q-an-bn Aw-KoIr-Xam-b cq-]-tc-J-bv-¡-\p-kr-X-ambn A-SnØm\ ku-I-cy-§Ä co-]o-I-cn-¡p-¶-Xn-\p-Å F³-©n-\o-b-dnw-Kv So-an-sâ ssh-Z-Kv[yw sSIv-t\m-]mÀ-¡v \Â-Ip¶- tam-U-em-WnXv. hen-b I-¼-\n-IÄ-¡v {]-tbm-P-\-I-c-am-Ip-¶ Cu tam-U-en-\v G-I-Pm-e-I kw-hn-[m-\-¯n-eqsS sSIv-t\m-]mÀ-¡v t_mÀ-Un-sâ A-\pa-Xn tX-Sm-hp-¶-Xm-Wv. kp-k-Ö-am-b ku-I-cy-§-fm-Wv C-¯-c-¯n A-SnØm\ ku-Icyw H-cp-¡n \Â-Ip-¶-Xn-eq-sS e-`y-am-¡p-¶-Xv. ap³-Iq-dm-bn ap-gp-h³ Xp-Ibpw A-S-¨p XoÀ-¡p-I-bpw ss¢âp-am-bn C-¯-c-¯n I-cmÀ cq-]-s¸-Sp-¯p-Ibpw thWw.