തിരുവനന്തപുരം
31°C
തിരുവനന്തപുരം
31°C

കോവിഡ് 19 പാൻഡെമിക് മൂലം സർക്കാർ ഐടി പാർക്കുകളിലെ കമ്പനികൾ / സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാനുള്ള പുനരുജ്ജീവന നടപടികൾ വാടക ഇളവും വാർഷിക വർദ്ധന ഒഴിവാക്കലും

ടെക്നോപാർക്ക് സ്പേസ് അഭ്യർത്ഥന ക്യൂ

sFSn/ sF-Sn A-[n-jvTn-X-am-b hy-Xy-kv-X _n-kn\-kv tam-U-ep-I-Ä-¡v Øew tX-Sn \n--c´-cw h-cp-¶ ss¢â-pI-fpsS A-t\z-j-W-§-fp-sS A-Sn-Øm-\-¯n sSIv-t\m-]mÀ-¡v Iyq kn-Ì-am-Wv ]n³-Xp-S-cp-¶-Xv. `-£-Wim-e A-t\z-j-W-§Ä-¡pw hm-Wn-Py- C-S-§Ä-¡p-am-bp-Å A-t\z-j-W-§Ä¡pw Iymw-]-kp-IÄ Xn-cn-¨p-Å hy-Xykv-X Iyp-I-fm-Wv Nn-«-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-¶Xv.

Øew A\phZn¡p¶Xn\v HutZymKn-I se-äÀ sl-Un-epff A-t]-£ _n-kn\-kv U-h-e-]v-saâv, ]mÀ-¡v skâÀ F-¶ t]-cn k-a-À¸n-¡p-I-tbm response@technopark.org, vasanth.varada@technopark.org F¶o C-sa-bn- hnemk§fntebv¡v -A-b-¡p-Itbm sN-¿pI. kvs]-bn-kv dn-Iz-Ìn-\m-bp-Å c-­v C-sa-bn hn-em-k-¯n-te¡pw A-b-¡p-I. _n-kn-\-kn-s\-¡p-dn-¨p-Å hy-àam-b hn-h-c§Ä, I-¼-\n-sb-¡p-dn-¨p-Å s{]m-ss^Â, cq-]o-Ir-Xam-b hÀjw, _n-kn-\-kn F-{X hÀ-j-ambn F-¶n-h- kv-s]-bn-kn-\m-bp-Å A-t]-£-bn hy-à-am-¡n-bn-cn-¡-Ww. a-Xnbm-b hn-h-c-§-fnÃm-¯ A-t]-£ d-±m-¡pw. Øe¯n-\m-bp-Å A-t]-£ k-aÀ-¸n-¡p-t¼m-Ä A-äm-¨v sN-bv-Xn-«p-Å kv-s]-bv-kv dn-Iz-Ìv t^m-an-se hn-h-c-§Ä {i-²n-¡p-I. kv-s]-bn-kv dn-Iz-Ìv t^m-an DÄ-s¸-Sp-t¯-­ tc-J-IÄ sSIv-t\m-]mÀ-¡n-te-¡v Ø-e-¯n-\m-bn A-t]-£ \ÂIp¶ k-ab-¯v k-aÀ-¸n-¡-W-sa-¶nÃ.

A\p-tbm-Py H-gn-hp-h-cp-t¼mÄ sSIv-t\m-]mÀ-¡v ss¢ân-s\ A-dn-bn-¡pw. Xp-SÀ-¶v kv-s]-bn-kv dn-Iz-Ìv t^m-an ]-cm-aÀ-in-¨n-cn-¡p-¶ tc-J-IÄ k-aÀ-¸n-¡Ww.

sSIv-t\m-]mÀ-¡n Ø-ew A-\p-h-Zn-¡p-¶ k-an-Xn _n-kn\-kv s{]m-ss^ hn-e-bn-cp-¯p-Ibpw k-aÀ-¸n-¨ tc-J-IÄ ]cn-tim-[n-¡p-Ibpw Xp-SÀ-¶v Ø-ew A\p-h-Zn-¡p-Ibpw sN-¿p¶p.

sS-Iv-t\m-]mÀ-¡v Iymw-]-kn Ø-ew A-\p-h-Zn-¡Â sSIv-t\m-]mÀ-¡v kv-s]-bv-kv am-t\-Pv-saâv k-an-Xn-bp-sS ]-c-am-[n-Im-c-amWv.{]tXy-Iw {i-²n¡p-I

sSIv-t\m-]mÀ-¡v kv-s]-bn-kv am-t\-Pv-saâv k-an-Xn Ø-ew A-\p-h-Zn-¨ Øm-]-\-§-fp-sS A-t]-£ Iyp kn-Ì-n \n-¶v H-gn-hm-¡pw. B-gv-N-tXmdpw Iyp kn-kv-äw A-]v-tU-äv sN-¿p-¶-Xm-bn-cn-¡pw. ss¢ân-\v Xm-Xv-]-cy-anÃm-¯Xpw \n-c-kn-¨-Xpam-b A-t]-£ Iyp kn-Ì-¯n \n-¶v H-gn-hm-¡p-¶-Xm-bn-cn-¡pw.Øew A-\phZn¡p¶Xn\pÅ \-S-]-Sn-IÄ
sSIv-t\m-]mÀ-¡v C³-Ip-t_-j³ ku-I-cy-¯n-\m-bp-Å kv-s]-bn-kv dn-Iz-Ìv Cu en-¦n e`n¡pw:
tI-c-f kv-ämÀ«-¸v an-j-\p-am-bn _-Ô-s¸Smw: